Vanuit het bekende adagium ‘Live and let live’ kwam ik terecht bij de Britse Rockgroep 10CC. Een lp van hen heet ‘Live and let live’. Het is in 1977 uitgekomen. Benieuwd volgde ik de link naar een Wikipediapagina. Mijn oog viel op de titels van de songs die op kant 1 van de lp staan. Vooral het eerste lied trok mijn aandacht. The second setting for the last supper. Vrij vertaald zegt de titel dat het lied gaat over de tafelschikking wanneer voor de tweede keer het Laatste Avondmaal gevierd wordt.

Het Laatste Avondmaal verwijst naar een gebeurtenis uit het leven van Jezus Christus. In de Evangeliën Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes kun je hierover lezen. Het is de laatste maaltijd die Jezus met Zijn discipelen heeft. Vlak er na zal Hij gearresteerd worden en zal Hij overgeleverd worden in de handen van de Romeinen om gekruisigd te worden. Iets dat gebeurd is rond het jaar 33. Jezus stierf aan het kruis en Zijn gestorven lichaam werd in een graf gelegd. Een graf dat bewaakt werd door Romeinse soldaten omdat er een vermoeden was dat de volgelingen van Jezus Zijn lichaam zouden stelen. Alleen deze volgelingen hielden zich angstig verborgen in een huis. Toch blijkt op de derde dag dat Zijn lichaam verdwenen is. De steen voor het graf is weggerold en het graf is leeg.

Binnen het christelijke geloof wordt geleerd dat Jezus na Zijn sterven aan het kruis op de derde dag is opgestaan van de dood. Zijn opstanding is de overwinning op de dood. Zijn sterven aan het kruis is Zijn overwinning op de zonde en de duivel. Wie in Jezus gelooft mag weten dat hij verlost is van de zonde, omdat Jezus de straf er voor gedragen heeft. Zo is een gelovige verlost van de zonde en vrijgekocht uit de macht van de duivel.

10CC geeft in het lied aan te verlangen naar een tweede laatste avondmaal. Ze verlangen vooral naar de vervulling van de beloften. Ze zien er zo weinig van en het is al bijna 2000 jaar verder. Kan Jezus niet terugkomen of is er een andere goeroe die wel de beloften kan vervullen. In ieder geval staat de tafel gereed. Ook weten ze al wie er aan moeten zitten. De arme zwarte bevolking, de zwerver en zij die door drugs omkomen.

Het lied is mij in 1977 ontgaan, maar als jong jongetje zal ik er ook niet veel van begrepen hebben. Nu herken ik het verlangen van veel mensen naar een vreedzame samenleving waar niemand op welke manier dan ook achtergesteld wordt of kapot gemaakt wordt. Daarbij moet gezegd worden dat er in de afgelopen 40 jaar nog niet veel veranderd is. Zeker in de Verenigde Staten is een groot deel van de zwarte bevolking arm. Zwervers kennen we ook nog steeds. Al denken we momenteel vooral aan de vele vluchtelingen en asielzoekers. Ook kost drugs nog regelmatig het leven van een jong mens.

Wanneer komt dat land van melk en honing? 10CC gebruikt hier een Bijbelse zegswijze voor een land dat voorspoed geeft. Het is de belofte die de Heere God aan Abraham, de aartsvader van het volk Israël gedaan heeft. Zijn nageslacht zou in het beloofde land wonen. Een land overvloeiende van melk en honing. Deze vraag doe mij denken aan 2 Petrus 3 vers 8 tot 10.

8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Petrus, die bij het Laatste Avondmaal aanwezig was, die weet dat er ook in zijn tijd al mensen waren die zich afvragen waar de vervulling van de belofte bleef. Hij merkt op dat de tijd voor God anders werkt. Eén dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Ook moet er niet gezegd worden dat God de vervulling van de belofte vertraagt. Hij vertraagt niet, maar heeft juist geduld. Hij heeft geduld omdat hij wil dat ook mensen die nog niet geloven in Jezus Christus dit gaan doen en daardoor behouden zullen worden door Jezus’ sterven aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood. Toch zal eens de dag aanbreken dat Jezus terugkomt. Wanneer? Dat is aan de Heere. Maar dat die dag komt is zeker. Al het kwaad dat op aarde gevonden zal worden, zal verbrand worden. De aarde zal gezuiverd worden en een ieder die van Jezus is zal eeuwig mogen leven op de nieuwe aarde.

Soms kom je een tweet tegen die vragen oproept. Vooral de vraag waar de tweet op is gebaseerd. Zo had ik dit bij de volgende tweet van . Atheïsten

Zoals gezegd heb ik geen idee waar de tweet vandaan komt. Eerdere tweets wijzen geen richting en ook is er geen trend op Twitter te ontdekken die naar een christelijke of islamitische politicus heen wijst. Tegelijk is het wel een tweet die door veel mensen onderschreven zal worden. Al reageerde  met: Geloof me, ik ken atheïsten die nog extremer zijn in hun niet geloven. Zo fanatiek dat het wel een religie lijkt. Dus helaas.”

Maar om terug te komen op de tweet van @IBommels. De gedachte achter de tweet is het verwijderen van religie uit de politiek. De omgekeerde versie van het bekende ‘Scheiding van kerk en staat’. Want scheiding van kerk en staat betekent dat kerkelijk macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn (Wikipedia). Scheiding van kerk en staat betekent dus niet dat een geloofsbeleving niet ingebracht zou mogen worden in het politieke debat.

Wanneer de tweet in praktijk gebracht zou worden, zou dit het einde betekenen van de democratie. Vanzelfsprekend omdat de Tweede Kamer dan niet langer een afspiegeling zou zijn van de Nederlandse samenleving. Maar ook omdat een gedeelte van de samenleving monddood gemaakt zou worden. Dan wordt er een dictatuur geformeerd. De vraag is of dit beoogd wordt, want een dictatuur brengt zelden iets positiefs voort. Zonder fact checking durf ik te zeggen dat de lijst van positieve bijdragen van christelijke politici in de Tweede Kamer voor de gehele samenleving langer is dan de positieve bijdragen van een dictatuur waar ook ter wereld.

De tweet roept ook nog een andere vraag bij mij op. Ook weer gebaseerd op de vraag waar de tweet vandaan komt. Blijkbaar is er een weerstand tegen gelovige politici in het bijzonder en mogelijk tegen gelovigen in het algemeen. Of dit zowel is tegen moslims en christenen of tegen één van beide is mij onbekend. Wanneer het tegen christenen is, dan vind ik dit pijnlijk. Daarom is deze tweet voor mij en hopelijk voor iedere christen en in het bijzonder voor christelijke politici een oproep om telkens weer duidelijk te maken dat christenen positief in de samenleving willen staan en deze willen opbouwen. Natuurlijk loopt het wel eens mis. Natuurlijk loopt het wel eens fout. Maar een christen wil niet afbreken, maar opbouwen en vooral de zwakkere in de samenleving in het oog houden en ondersteunen.